Algemene Voorwaarden

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen? Stuur me een bericht!

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: a. RENEW mental coaching of opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtgever; de wederpartij, zakenrelatie van RENEW mental coaching;

c. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen RENEW mental coaching en de opdrachtgever;

d. Activiteiten: advies, research, Business coaching, Mental Coaching, Werkgeluk coaching, lezingen, trainingen, workshops, en aanverwante activiteiten welke door
RENEW mental coaching worden georganiseerd.

e. Deelnemer: degene die een activiteit volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de activiteit is geboekt.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop RENEW mental coaching deze van toepassing heeft verklaard.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend.

2. RENEW mental coaching is ook na aanvaarding van haar aanbod door de opdrachtgever, bevoegd onverwijld haar aanbod deze te herroepen in welk geval er geen overeenkomst
tot stand komt.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat RENEW mental coaching, de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte/opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.

Artikel 5 Inhoud overeenkomst

1. De inhoud van de overeenkomst wordt volledig bepaald door de opdrachtbevestiging van RENEW mental coaching, of bij gebreke hiervan, haar laatste offerte voorzien van een handtekening ter akkoord van de opdrachtgever.

2. Wijzigingen in de offerte en de overeenkomst zijn alleen van kracht indien schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd door RENEW mental coaching.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst door RENEW mental coaching

1. RENEW mental coaching zal de overeenkomst niet zonder toestemming van de opdrachtgever geheel of ten dele door een derde laten uitvoeren.

2. Indien RENEW mental coaching de geplande uitvoering van haar werkzaamheden niet kan uitvoeren i.v.m. het niet aanwezig zijn van de contractpartner of deelnemer(s)
blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3. Verhinderingen dienen steeds z.s.m. aan RENEW mental coaching te worden bericht.

4. RENEW mental coaching zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe
nimmer verplicht. Eventuele kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Indien RENEW mental coaching en/of de door haar met toestemming van de opdrachtgever ingeschakelde derde door ziekte of welke andere reden dan ook verhinderd is/zijn
de overeengekomen werkzaamheden op het afgesproken tijdstip te verrichten , zal zo spoedig mogelijk in goed overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip worden afgesproken zonder dat RENEW mental coaching enige schadevergoeding
verschuldigd is.

6. Opdrachtgever is bevoegd in overleg met RENEW mental coaching een andere deelnemer of deelnemers voor het volgen van de activiteit aan te wijzen tegen vergoeding van
eventuele extra kosten van voorbereiding en of herhaling van eerdere activiteiten.

7. RENEW mental coaching is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins de uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhinderd de toegang tot
de activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van RENEW mental coaching op vergoeding van eventuele schade.

 

8. Tenzij dit in redelijkheid niet van RENEW mental coaching kan worden gevergd, zal RENEW mental coaching bezwaren tegen een deelnemer eerst met de betrokken deelnemer
en vervolgens zo nodig met de opdrachtgever bespreken voordat zij gebruik maakt van haar bevoegdheid verwoord in lid 7 van dit artikel.

9. De overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht op een door RENEW mental coaching in overleg met de opdrachtgever te bepalen plaats.

10. RENEW mental coaching zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis is een
inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Daar het hier gaat om een persoonlijke dienst, is het succes afhankelijk van samenwerking tussen partijen.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens het geplande tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten
en gegevens die noodzakelijk zijn. Dit is ook van toepassing op voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de opdracht zijn of worden betrokken. De opdrachtgever verschaft
op verzoek van RENEW mental coaching kosteloos een werkruimte met voldoende privacy voor het uitvoeren van haar opdrachten. Indien niet aan dit verzoek gehoor wordt gegeven heeft RENEW mental coaching het recht de opdrachtuitvoering
op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten tegen de geldende tarieven te belasten aan de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan RENEW mental coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RENEW mental coaching worden verstrekt.

3. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is welke ten behoeve van zijn werknemers en/of ondergeschikten een overeenkomst met RENEW mental coaching aangaat, dan is
de opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat zijn werknemers tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.

Artikel 8 Tarieven

1. De in een offerte en de overeenkomst vermelde tarieven zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere heffingen en belastingen.

2. Reizen, verblijfkosten, accommodatiekosten, zaalhuur en kosten van door de deelnemers en personeel van RENEW mental coaching gebruikte consumpties zijn niet in de
prijs begrepen en worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien deze niet inclusief zijn aangeboden.

3. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, is de opdrachtgever het overeengekomen uur of dagdeeltarief en bij gebreke daarvan de ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst door RENEW mental coaching gehanteerde tarieven verschuldigd.

Artikel 9 Verhoging van tarief

1. RENEW mental coaching is bevoegd in geval van opdrachten tegen een uur of dagdeeltarief, dit tarief drie maanden na de aanvang van de werkzaamheden te verhogen, na
tijdige aankondiging daarvan.

2. Indien de verhoging van het uur of dagdeeltarief geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

3. Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10 Betaling

1. De in de offerte genoemde en overeengekomen prijsafspraak is leidend in het betalingsproces. Indien dit proces niet is omschreven en indien een vaste (projectprijs)
prijs is overeengekomen, dient uiterlijk twee weken vóór de aanvang van de werkzaamheden tenminste de helft van de vergoeding te zijn voldaan.

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, dienen facturen van RENEW mental coaching binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. RENEW mental coaching is steeds bevoegd betaling van openstaande facturen en/of van een redelijk voorschot of zekerheid te verlangen voordat zij de overeengekomen
werkzaamheden verricht of voortzet.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die redelijkerwijze kunnen worden toegerekend aan een verzuim van opdrachtgever zijn voor diens rekening.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RENEW mental coaching op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 11 Geheimhouding

1. RENEW mental coaching zal alle informatie, in welke vorm ook, waarover zij bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking krijgt geheim houden,
tenzij mededeling daarvan redelijkerwijze noodzakelijk is voor een goede uitvoering van die werkzaamheden, die informatie algemeen bekend is of is opgenomen in een voor de betrokken derde toegankelijke bron.

2. RENEW mental coaching is bevoegd de naam van haar opdrachtgever in haar referentielijst op te nemen en deze lijst te publiceren.

3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen RENEW mental coaching en de deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
RENEW mental coaching zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de deelnemer(s) hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft / hebben gegeven
of het aan de betreffende personen vooraf duidelijk is gemaakt dat de inhoud van het gesprek een onderdeel van het project is en derhalve niet geheim kan zijn.

Artikel 12 Klachten en verjaring

1. Klachten met betrekking tot de door RENEW mental coaching uitgevoerde en door opdrachtgever betaalde activiteiten dienen binnen 10 dagen schriftelijk te worden ingediend.

Na 12 maanden vervalt ieder recht hierop.

Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Iedere verplichting tot schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat in het betrokken geval onder een door RENEW mental coaching gesloten verzekering wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventuele eigen risico van RENEW mental coaching.

2. Het voor eigen rekening van RENEW mental coaching komende bedrag aan schadevergoeding is verder beperkt tot het aan de opdrachtgever voor de overeengekomen werkzaamheden
in rekening gebrachte bedrag over een periode van ten hoogste één jaar.

3. Alle deelnemers nemen aan activiteiten vrijwillig deel. Alle deelnemer zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens
de activiteiten.

4. RENEW mental coaching is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de deelnemer die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de activiteit bij de deelnemer
aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

5. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

6. RENEW mental coaching is niet aansprakelijk voor zaken van de opdrachtgever of van derden, behoudens opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 15 Overmacht

1. Indien en voor zover RENEW mental coaching als gevolg van overmacht niet of niet tijdig of niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn deze verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere verhindering van RENEW mental coaching die niet aan haar schuld te wijten is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

3. RENEW mental coaching is bevoegd de overeenkomst zonder enige plicht tot schadevergoeding te ontbinden, indien de overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd.

Artikel 16 Einde overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt, de schuldsaneringsregeling
op hem van toepassing wordt verklaard, hij zijn onderneming duurzaam staakt, indien het een natuurlijk persoon betreft hij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en indien het een rechtspersoon betreft indien hij wordt
ontbonden.

2. RENEW mental coaching is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever en/of de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt.

3. RENEW mental coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

a. Na het sluiten van de overeenkomst RENEW mental coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever en/of deelnemer zijn verplichtingen
niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever en/of deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

b. De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
(nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.

4. Voorts is RENEW mental coaching bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.

Artikel 17 Annulering

1. Indien en voor zover voor de overeengekomen werkzaamheden een uur of dagdeeltarief is overeengekomen en de opdrachtgever de opdracht annuleert, worden alle reeds door
RENEW mental coaching gemaakt kosten, waaronder ontwikkelingskosten en voorbereidingskosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

3. Bij annulering van een open groepsactiviteit binnen een maand voor aanvang is de gehele vergoeding verschuldigd en bij eerdere annulering 25% daarvan.

4. Indien en voor zover een vaste vergoeding voor de werkzaamheden is overeengekomen, bedragen de annuleringskosten:

a. 50 % van de overeengekomen vaste vergoeding indien de overeenkomst meer dan twee maanden voor de aanvang van de werkzaamheden eindigt;

b. 75 % van de overeengekomen vaste vergoeding indien de overeenkomst tussen de een en twee maanden voor de aanvang van de werkzaamheden eindigt;

c. de volledige overeengekomen vaste vergoeding indien de overeenkomst één maand of korter voor de aanvang van de werkzaamheden eindigt.

 

5. Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van RENEW mental coaching ten gevolge van de annulering de in lid 4 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen,
dan kunnen de meerkosten door RENEW mental coaching aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op teksten afkomstig van RENEW mental coaching blijft, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven, bij RENEW mental coaching
berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van RENEW mental coaching en indien een ander
rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken.

2. Zolang niet het gehele overeengekomen tarief is voldaan blijven beschikbaar gestelde materialen eigendom van RENEW mental coaching.

3. Het is zonder voorafgaande toestemming van RENEW mental coaching niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een activiteit.

Artikel 19 Conversie

1. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of met succes wordt vernietigd, wordt dit vervangen door een beding, dat het daarmee beoogde economisch effect zoveel mogelijk benadert. Partijen zijn
zo nodig gehouden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met elkaar over een zodanige aanpassing te onderhandelen. Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht en de voor vestigingsplaats van RENEW mental coaching bevoegde rechter is in eerste instantie bevoegd om van geschillen kennis
te nemen, tenzij RENEW mental coaching zelf een procedure bij een andere rechter aanvangt.

 

Copyright

Het copyright van al het lesmateriaal alsmede het intellectueel eigendom berust ten alle tijden bij RENEW mental coaching / Roy Beunk. Niets van de uitgedeelde lesstof mag zonder toestemming van Roy Beunk worden vermenigvuldigd of
worden gebruikt voor publicatie of lesmateriaal.

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust te allen tijde bij RENEW mental coaching.

 

Klachten en geschilprocedure

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost.

Als je over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in jouw geval door ons fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van je.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als je ons hierover informeert.

Wat is van belang? Om jouw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen vragen wij je ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

• Je (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens

• Een heldere omschrijving van de klacht

• De naam de persoon of omschrijving van de situatie waarover je klaagt

• Het moment waarop de klacht ontstond

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met jouw klacht aan de slag en houden we je op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Je kunt jouw klacht mondeling (telefonisch) of schriftelijk indienen via post of e-mail. Hiervoor kun je de volgende gegevens gebruiken:

RENEW Mental Coaching

Van Speykstraat 10

7441 HV Nijverdal

info@renewmc.nl / 06 253 39 263

 

Wat doen wij met jouw klacht?

Na ontvangst nemen wij jouw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem.

Je ontvangt binnen één week een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

• Een korte beschrijving van je klacht

• Hoe en wanneer wij jouw klacht onderzoeken

• Op welke termijn je naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten

Wij streven ernaar om binnen 4 weken te reageren op jouw klacht. Mocht dit door vakantie of ziekte langer duren dan wordt je daarvan op de hoogte gesteld.

Ben je niet tevreden met de uitkomst van jouw klacht? Dan is het mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

Voor deze beroepsmogelijkheid kun je direct contact opnemen met Roy Beunk. Hij is bereikbaar op het e-mailadres: info@renewmc.nl. Klachten worden door de betrokken partijen ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Van klachten die
wij ontvangen wordt een dossier bijgehouden, wij bewaren dit gedurende 2 jaar in onze administratie.

 

 

Ik beantwoord graag al je vragen. Stuur mij een bericht en ik reageer zo spoedig mogelijk.

info@renewmc.nl

06 253 39263

Geverifieerd door MonsterInsights